.

Kontakt

Adres pocztowy:

Cargill Poland Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22,
02-675 Warszawa

Dane rejestrowe:

NIP 525-23-93-332
Regon 140950351

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000281735
wysokość kapitału zakładowego: 554 661 500, 00 ZŁ
 

Telefon:  +48 22 546 01 00
Faks:       +48 22 546 01 99
Email:      warsaw_reception@cargill.com

.
.